हाम्रो बारे

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको परिचयः

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मिति २०६४।५।१९ मा लागु भयो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरु मध्ये वैदेशिक रोजगार बिभागबाट सजाय हुने भनि लेखिएका कसूर बाहेक अन्य कसूरहरुमा शुरु कारवाही र किनारा गर्नको लागी यस न्यायाधिकरणले कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । हाल यस न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौको बबरमहलमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठनः

वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा ६४ (१) अनुसार यस न्यायाधिकरणमा देहाय अनुसारका सदस्यहरु रहने ब्यबस्था रहेको छ ।     
                          उच्च अदालतको न्यायाधीश                                                                                अध्यक्ष                           श्रम अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी                                                           सदस्य     
                          नेपाल न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको                                                           सदस्य                           न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत                                                          सदस्य     

अधिकारक्षेत्रः

वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजायँ हुने भनि लेखिएको बाहेकका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र यस न्यायाधिकरणको रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ मा यस न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार निम्न प्रकृतिका कार्यहरु गरी भएका कसूरहरुको सुनुवाई यस न्यायाधिकरणबाट हुन्छ ।    
  • इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा      
  • इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार बिदेश पठाएमा
  • नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा      
  • सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा     
  • लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा      
  • इजाजत पत्रवालाले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएमा
उपरोक्त बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ती उपर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजूरी दिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान गरी सोही विभागबाट सरकारी वकिलको राय लिई यस न्यायाधिकरणमा अभियोग पत्र पेश गरिन्छ। अभियोग पत्र पेश भएपछि वैदेशिक रोजगार पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिलबाट बहस पैरवी लगायत प्रतिरक्षा गरीन्छ ।  

मुद्दाको कार्यविधिः

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत यस न्यायाधिकरणमा दायर हुने मुद्दाको कारवाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम गरिनेछ । 

मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधिः

प्रतिवादीको वयान भएकोमा सो भएको मितिले र प्रतिवादीको वयान नभएकोमा सो हुने म्याद भुक्तान भएको मितिले ९० दिन भित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

पुनरावेदनः

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

फैसला कार्यान्वयनः

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ को दफा ४४ बमोजिम न्यायाधिकरणको फैसला वा आदेशले लागेको कैद र जरिवानाको लगत न्यायाधिरणमा अभिलेख राखी लगत असूल गर्न संबन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।जरिवाना बुझाउनु पर्ने व्यक्ति न्यायाधिकरणमै उपस्थित भएमा न्यायाधिरण आफैले पनि कैद जरिवाना असूल उपर गर्न सक्दछ ।


© copyright 2024 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service