पूर्व रजिस्ट्रारहरू

क्र.सं. पद नाम देखि सम्म
रजिस्ट्रार श्री नारायण प्रसाद पौडेल २०६६-१०-२१ २०६८-०९-३०
रजिस्ट्रार श्री दिपक कुमार खरेल २०६६-१०-०१ २०७०-०२-२१
रजिस्ट्रार श्री भीम कुमार स्रेष्ठ २०७०-०३-१२ २०७१-१०-०४
रजिस्ट्रार श्री केदारनाथ पौडेल २०७१-१०-०८ २०७२-११-३०
रजिस्ट्रार श्री उदयराज पौडेल २०७२-१२-१० २०७३-१०-१९
रजिस्ट्रार श्री रामप्रसाद भट्टराई २०७३-११-१८ २०७४-०४-१८
रजिस्ट्रार श्री भोजराज रेग्मी २०७४-०४-२३ २०७६-०३-१३
रजिस्ट्रार श्री गोबिन्दप्रसाद घिमिरे २०७६-०३-०५ ---

© copyright 2024 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service