वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको यो हप्ता हाल सम्म प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं दर्ता मिति फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति कैफियत

© copyright 2024 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service